vacatures directie

Visser_t_Hooft_Lyceum_Rijnsburg.jpg

directeur_Visser_t_Hooft_Lyceum_Leiderdorp.jpg

Taken en werkwijze GMR

De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met het college van bestuur, die tevens aanwezig is bij de GMR-vergaderingen, om actuele zaken te bespreken en vooraf de vergaderingen voor te bereiden.

De GMR heeft als beleid dat advies- en instemmingaanvragen zoveel mogelijk eerst in oriënterende zin besproken worden. Pas in een volgende vergadering wordt een advies geformuleerd of ingestemd met het voorstel. Op deze wijze zijn de leden in de gelegenheid het onderwerp met hun achterban te bespreken. Leden van de GMR hebben zitting zonder last of ruggespraak. Verreweg het grootste deel van de adviesaanvragen wordt op deze wijze behandeld.

De te behandelen stukken worden aangeleverd door medewerkers binnen de stichting die hier bevoegd en verantwoordelijk voor zijn. Daar waar nodig hebben deze medewerkers of heeft het college van bestuur de ruimte gekregen om stukken toe te lichten. Vaak worden op deze momenten kritische vragen gesteld; dit alles met het doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Niet over alle onderwerpen wordt door de GMR een formeel advies uitgebracht. De GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, of in overleg met medewerkers van de stichting of het college van bestuur.


© SCOL