Vacatures management en raad van toezicht

Directeur Bonaventuracollege Burggravenlaan

Werken_bij_SCOL.png


  

Taken, werkwijze en contact GMR

De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met het college van bestuur, dat tevens aanwezig is bij de GMR-vergaderingen, om actuele zaken te bespreken en vooraf de vergaderingen voor te bereiden.

Advies- dan wel instemmingsrecht
De GMR heeft als beleid dat advies- en instemmingaanvragen zoveel mogelijk eerst in oriënterende zin besproken worden. Pas in een volgende vergadering wordt een advies geformuleerd dan wel ingestemd met het voorstel. Op deze wijze zijn de leden in de gelegenheid het onderwerp met hun achterban te bespreken. Leden van de GMR hebben zitting zonder last of ruggespraak.

De te behandelen stukken worden aangeleverd door medewerkers binnen de stichting die hier bevoegd en verantwoordelijk voor zijn. Daar waar nodig hebben deze medewerkers of heeft het college van bestuur de ruimte gekregen om stukken toe te lichten. Vaak worden op deze momenten kritische vragen gesteld; dit alles met het doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Naast het uitbrengen van advies over dan wel het verlenen van instemming met een voorstel, houdt de GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, of in overleg met medewerkers van de stichting of het college van bestuur.

Verslagen openbaar
Verslagen van de GMR-en zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de GMR PO/VO. Tevens worden vastgestelde verslagen actief door de GMR beschikbaar gesteld aan de MR-en van alle scholen.


© SCOL