Opleidingsplekken

We zien het als onze maatschappelijke taak om te investeren in het opleiden van nieuwe leerkrachten. Daarom maakt SCOL, samen met acht andere schoolbesturen in de regio, deel uit van ‘Samen Opleiden’. Het doel van dit initiatief is de samenwerking tussen de Pabo van Hogeschool Leiden en de praktijk op de school te versterken. We doen dit door het delen van kennis, ervaring en personeel.

Binnen Samen Opleiden doen voltijdstudenten extra veel praktijkervaring op, doordat ze twee keer zoveel stagelopen als reguliere voltijdstudenten. Het werken op school is zo echt onderdeel van de studie. Door de nauwe samenwerking tussen opleiding en praktijk ontstaat een verbindende kracht die de student nog beter voorbereidt op het beroep van leerkracht.

Om ruimte te creëren voor de inbreng van de praktijk volgen de studenten de Flexibele Voltijd Pabo. Binnen deze opleiding is meer ruimte voor eigen initiatief en eigen invulling van stageopdrachten. Het vertrekpunt van deze opleiding is het dynamische beroepsbeeld van de leerkracht van de toekomst.
De studenten die geschikt zijn voor dit traject zijn enthousiast, kritisch, proactief en hebben een goed reflectievermogen. Daarnaast moeten de studenten een deel van de theorie zelfstandig kunnen verwerken.

Opleidingsscholen

Omdat het van belang is dat de school en de mentor van een student op de hoogte zijn van de inhoud en vorm van de opleiding werken we met speciale opleidingsscholen binnen SCOL.

Belangrijke kenmerken van een opleidingsschool zijn:

  • Samen met het hele team toekomstige collega’s opleiden
  • Het bieden van een rijke leeromgeving
  • Samen leren in de praktijk is het uitgangspunt van het curriculum van de opleiding
  • Inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school.

SCOL heeft zes opleidingsscholen: De St. Josephschool, St. Bernardusschool, Daltonschool De Leeuwerik, Het Avontuur, De Ley en De Tweemaster.

Mentor

Voor de extra stage-uren kan de student meer in de praktijk leren. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor de mentor van de studenten. Mentoren nemen daarom deel aan verschillende mentorenwerkplaatsen. De mentor is daardoor in staat een groter deel van de vaardigheden van de student te trainen, waardoor deze een collega in opleiding wordt. De student wordt zo steeds meer onderdeel van het schoolteam. Zo wordt samen leren in de praktijk mogelijk.

Schoolopleider

De schoolopleider werkt nauw samen met de studiebegeleiders vanuit Hogeschool Leiden en is de verbinder tussen de Pabo en de opleidingsscholen. De schoolopleider verzorgt de stagebegeleiding, plaatsing en beoordeling. Ook organiseert de schoolopleider binnen het bestuur de stagewerkplaatsen en de mentorenwerkplaatsen en onderhoudt zij het contact met de directeuren en de stagecoördinatoren van de opleidingsscholen. Er is regelmatig overleg met de beleidsmedewerker van SCOL en de  stagebegeleiders van de andere opleidingsvarianten.

Neem voor meer informatie over Samen Opleiden contact op met schoolopleider Renate Tahitu-Steinhart.

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.