Regelingen en protocollen

Hieronder vindt u een overzicht van onze reglementen die van belang zijn voor ouders en leerlingen.

Volgens de Wet op het primair onderwijs (PO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (VO) hebben scholen een klachtenregeling en een protocol seksuele intimidatie. Daarnaast is er wetgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, die maakt dat onze organisatie een privacy reglement heeft opgesteld. Ook onderschrijven wij de code goed bestuur voor het VO en PO. In verband hiermee is een klokkenluidersregeling gemaakt en vindt u op deze pagina onder ‘Downloads’ de statuten van SCOL.

Klachten

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Deze kunt u hieronder downloaden.

Downloads

Vertrouwenspersoon

Medewerkers van SCOL, ouders en leerlingen vanaf 16 jaar die ongewenst gedrag ervaren kunnen hiervoor terecht bij de contactpersoon op school. Deze gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie om. Op de website van de school staan de naam en contactgegevens.

Wie liever direct spreekt met iemand die niet aan de school verbonden is,  kan contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersonen.

SCOL heeft vier  externe vertrouwenspersonen. Twee vertrouwenspersonen voor medewerkers en twee vertrouwenspersonen voor 16+ leerlingen en ouders.

U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via de mail of telefonisch. Afhankelijk van de vraag of u een medewerker of een leerling/ouder bent, zult u in contact worden gebracht met de juiste vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders:
Arnoud Kok
Anjo Pluijmers-Verhagen

Vertrouwenspersoon voor medewerkers:
Barbel Roeleveld
Jalil Taktak

Allen zijn werkzaam bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+) in Den Haag
T 070-2600032
info@cvp-plus.nl
W www.cvp-plus.nl

Folder stop ongewenst gedrag

Introductiefilm vetrouwenspersonen CVP+

Protocol seksuele intimidatie

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.