Medezeggenschap

Alle scholen van SCOL hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Alle vestigingen van scholen hebben een deelraad (DMR). Hiervoor verwijzen wij naar de scholen.

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO).
De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, waarbij er evenveel personeelsleden als ouders (en in het voorgezet onderwijs ook nog leerlingen) in de GMR zitten.

Statuten en reglementen

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Taken, werkwijze en contact GMR

De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met het college van bestuur, dat tevens aanwezig is bij de GMR-vergaderingen, om actuele zaken te bespreken en vooraf de vergaderingen voor te bereiden.

Advies- dan wel instemmingsrecht
De GMR heeft als beleid dat advies- en instemmingaanvragen zoveel mogelijk eerst in oriënterende zin besproken worden. Pas in een volgende vergadering wordt een advies geformuleerd dan wel ingestemd met het voorstel. Op deze wijze zijn de leden in de gelegenheid het onderwerp met hun achterban te bespreken. Leden van de GMR hebben zitting zonder last of ruggespraak.

De te behandelen stukken worden aangeleverd door medewerkers binnen de stichting die hier bevoegd en verantwoordelijk voor zijn. Daar waar nodig hebben deze medewerkers of heeft het college van bestuur de ruimte gekregen om stukken toe te lichten. Vaak worden op deze momenten kritische vragen gesteld; dit alles met het doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Naast het uitbrengen van advies over dan wel het verlenen van instemming met een voorstel, houdt de GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, of in overleg met medewerkers van de stichting of het college van bestuur.

Verslagen openbaar
Verslagen van de GMR-en zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de GMR PO/VO. Tevens worden vastgestelde verslagen actief door de GMR beschikbaar gesteld aan de MR-en van alle scholen.

GMR PO (basisonderwijs)

De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, waarbij er evenveel personeelsleden als ouders (en in het voorgezet onderwijs ook nog leerlingen) in de GMR zitten.

De GMR PO bestaat uit ouders en personeelsleden:

Niek Verbaan, voorzitter
Suzanne Frambach, vice-voorzitter
Paul van den Heuvel, secretaris
Jotti Hamerlinck, lid
Eline Wilderman, lid
Mariëlle Hartman, lid
Judith Müller-Spruijt, lid
Romée van der Zalm, lid
Hetty Smal, lid
Hetty Barreveld, lid
Bouwiene Keekstra, lid

Er is plek voor nieuwe leden. Heeft u hierin interesse of heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met de GMR PO via gmrpo@scoleiden.nl.

Om als GMR goed voorbereid te zijn op de werkzaamheden, is het hebben van een jaarplan belangrijk. Bekijk hier het jaarplan GMR PO schooljaar 2022/2023.

Notulen GMR PO

GMR VO (voortgezet onderwijs)

Samenstelling GMR VO:

Arash Mortezavy, voorzitter – medewerker Visser ’t Hooftlyceum Leiderdorp
Teunis Jan Visser, vicevoorzitter – medewerker Visser ’t Hooftlyceum Leiden
Anita van Leijden-Hoogenboom, secretaris – medewerker Visser ’t Hooftlyceum Leiderdorp
Coen Westers – medewerker Bonaventuralyceum Mariënpoelstraat
Madelon Cramwinckel – Medewerker Beroepscollege Leystede
Lex van Iterson – Medewerker Agora Burggravenlaan Leiden
Cécile Heesterman – Medewerker Visser ’t Hooftlyceum Leiden
Wouter van Dalen – Medewerker Bonaventuracollege
Tineke Valentijn-Volkers – ouder Visser ’t Hooftlyceum Leiden
Stefan van Westering – ouder Visser ’t Hooftlyceum Leiden
Arnold Vromans – ouder Bonaventuralyceum Mariënpoelstraat

Wilt u contact leggen met de GMR VO, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar gmrvo@scoleiden.nl.

Notulen GMR VO

Vergadering 20 september 2023

Vergadering 14 juni 2023

Vergadering 17 april 2023

Vergadering 24 januari 2023

Vergadering 6 december 2022

De notulen kunt u opvragen bij de secretaris, m.cramwinckel@bcleystede.nl.

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.