ANBI gegevens

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
RSIN nummer: 002817408
Naam ANBI: Stichting Talenten van Franciscus
RSIN nummer: 855649938
Website: www.scoleiden.nl
Postadres: Postbus 4049, 2301 RA Leiden

B. Doelstelling ANBI

SCOL: Het garanderen van protestants-christelijk en rooms-katholiek onderwijs in Leiden, voor zowel PO als VO, en van vmbo tot en met gymnasium.

TVF: De ondersteuning van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden; het verstrekken van beurzen voor scholing of studie aan individuele leerlingen van scholen die ressorteren onder voormelde stichting; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

C. Hoofdlijnen beleidsplan

SCOL: In het strategisch beleidsplan van SCOL hebben de visie, missie uitgangspunten en doelstellingen van de stichting een plek gekregen. Bij het formuleren van uitgangspunten en doelstellingen zijn recente (technologische) ontwikkelingen op internationaal, landelijk en lokaal niveau en de concurrentiesituatie in de omgeving van Leiden betrokken. Begrippen als opbrengstgericht werken, excellentie, passend onderwijs en maatwerk horen daarom thuis in het strategisch beleidsplan. Daarnaast zijn er Leidse ontwikkelingen die een rol hebben gespeeld bij het bepalen van de stip op de horizon. Zo neemt het aantal Leidse leerlingen langzaam af en staat de Leidse Kennisstad voor talent, kennis en innovatie. Voor SCOL is de Bijbel de bron van
inspiratie voor werken, met elkaar omgaan en de visie op de mens en de wereld. SCOL staat daarom voor de verbinding van kennisontwikkeling met sociale en morele vorming. Kernbegrippen hierbij zijn respect, solidariteit, vertrouwen en verwondering. Ouders, de leerling en de school hebben hier elk hun eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid in. Ten slotte vormt de professionele cultuur een belangrijk uitgangspunt voor de wijze van werken binnen de organisatie

TVF: Een van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van SCOL is Kwaliteit voor iedere leerling. Onderdeel hiervan vormt het (h)erkennen van de individuele leerling en het bieden van passende uitdagingen zodat de leerling de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. De Talenten van Franciscus heeft deze doelstelling vertaald naar een visie op talentontwikkeling die uitgaat van het bieden van kansen om deze tot maximale ontplooiing te laten komen. Om jongeren te steunen in hun ontwikkeling worden om deze reden door de stichting beurzen verstrekt voor scholing of studie welke hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Kijk hier voor:
Het beleidsplan van SCOL
Het addendum bij het beleidsplan van SCOL
Het beleidsplan TVF

D. Samenstelling bestuur

SCOL:
Harry van Alphen, voorzitter
Reinier van de Wal, lid

TVF:
Harry van Alphen, voorzitter (volledig gemandateerd)
Swanette Jukema, secretaris
René van Leeuwen, penningmeester
Harry van Alphen, lid

E. Beloningsbeleid

SCOL
De bestuurders worden bezoldigd conform de cao-Onderwijsbestuurdersvereniging-OBV.
Directie en personeel volgens de cao-VO of cao-PO afhankelijk van de aanstelling.

TVF
Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur van de stichting. Onkosten worden
vergoed d.m.v. een onkostenvergoeding en eventueel een vrijwilligersvergoeding.

F. Verslag activiteiten

SCOL
In het jaarverslag/bestuursverslag van SCOL staan de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen jaar beschreven.

TVF
De stichting Talenten van Franciscus heeft het afgelopen kalenderjaar nog geen activiteiten uitgevoerd.

E. Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening.

Goed-leren

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.