ANBI gegevens

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
RSIN nummer: 002817408
Naam ANBI: Stichting Talenten van Franciscus
RSIN nummer: 855649938
Website: www.scoleiden.nl
Postadres: Postbus 4049, 2301 RA Leiden

B. Doelstelling ANBI

SCOL: Het garanderen van protestants-christelijk en rooms-katholiek onderwijs in Leiden, voor zowel PO als VO, en van vmbo tot en met gymnasium.

TVF: De ondersteuning van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden; het verstrekken van beurzen voor scholing of studie aan individuele leerlingen en medewerkers van scholen die ressorteren onder voormelde stichting; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

C. Hoofdlijnen beleidsplan

SCOL: onze strategische koers Samen Leren en Leven 2023-2037 beschrijft onze visie, missie, uitgangspunten en doelstellingen. De uitgangspunten hierin zijn onder meer gebaseerd op internationale, landelijke en lokale ontwikkelingen en op onze identiteit. SCOL staat voor de verbinding van kennisontwikkeling met sociale en morele vorming, gebaseerd op de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid, verwondering en solidariteit.

TVF: Talenten van Franciscus biedt leerlingen en medewerkers beurzen voor scholing of studie met als doel talent tot maximale ontplooiing te laten komen. Hiermee sluit TVF aan bij de strategische koers van SCOL, waarbij iedereen kansrijk meedoet en zijn of haar mogelijkheden en talenten volop ontwikkelen.

Kijk hier voor:
Strategische Koers SCOL 2023-2027
Het beleidsplan TVF

D. Samenstelling bestuur

SCOL:
Harry van Alphen, voorzitter
Reinier van de Wal, lid

TVF:
Reinier van de Wal, voorzitter
Harry van Alphen, lid
Karen Bosch, secretaris
René van Leeuwen, penningmeester

E. Beloningsbeleid

SCOL
De bestuurders worden bezoldigd conform de cao-Onderwijsbestuurdersvereniging-OBV.
Directie en personeel volgens de cao-VO of cao-PO afhankelijk van de aanstelling.

TVF
Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur van de stichting. Onkosten worden
vergoed d.m.v. een onkostenvergoeding en eventueel een vrijwilligersvergoeding.

F. Verslag activiteiten

SCOL
Lees onze activiteiten in het afgelopen jaar in het jaarverslag/bestuursverslag van SCOL.

TVF
Kijk hier voor het jaarverslag van TVF.

 

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.