Vacatures management en raad van toezicht

Directeur Bonaventuracollege Burggravenlaan

Werken_bij_SCOL.png


  

Medezeggenschap

Alle scholen van SCOL hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Alle vestigingen van scholen hebben een deelraad (DMR). Hiervoor verwijzen wij naar de scholen.

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO).
De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, waarbij er evenveel personeelsleden als ouders (en in het voorgezet onderwijs ook nog leerlingen) in de GMR zitten.

Lees hierover meer bij taken, werkwijze en contact GMR.

Statuten en reglementen

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs


© SCOL